วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W โดย IC 4047 และ 2N3055วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W

วงจรแปลงไฟฟ้า 100W ด้วยแรงดันไฟเข้า 12V (แบตเตอรี่ 12V) เพื่อส่งออกเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50HZ
จะใช้ IC 4047 Squarewave Oscillator 50HZ และ Transistor 2N3055 2 ตัว เพื่อขับหม้อแปลงไฟฟ้าออก 220V AC และได้กำลังไฟฟ้าต่ำสุดที่ 100W

Inverter 100W by IC 4047

อุปกรณ์ประกอบด้วย

 • IC 4047   1 ตัว
 • Fuses 0.5A 1 ตัว
 • Diode 1 ตัว
 • VR 250K 1 ตัว
 • CX 1 ตัว
 • R 100 ohm 1 ตัว
 • R 4.7 K   2 ตัว
 • R 0.1   4 ตัว
 • Zener Diode  1 ตัว
 • C 100uF  1 ตัว
 • Q  TIP122   2 ตัว
 • Q 2N3055   4 ตัว
 • Transformer 12 0 12   1 ตัว


Tags:

2n3055 วงจร inverter,แปลงไฟ12เป็น220,วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 220v 1000w,หม้อแปลง 12v เป็น 220v,วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 24v,วงจร อินเวอร์เตอร์,อินเวอร์เตอร์,วงจร 2n3055,วงจรอินเวอร์เตอร์ 1000w,วงจร อิน เวอร์ เตอร์